S T A N O V Y

Futbalového klubu  S L Á V I A   S T A Š K O V

 

Článok 1

- Základné ustanovenia -

 

1.       Futbalový klub Slávia Staškov je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a iných dobrovoľných činnostiach a aktivitách.

2.       Poslaním FK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

3.       FK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

4.       FK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Staškov.

 

Článok 2

- Hlavné úlohy -

 

1.       FK sa stará o rozvoj, prosperitu, a ochranu záujmov svojich členov, poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu.

2.       FK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť.

 

Článok 3

- Členstvo -

 

1.       Členstvo môže byť: a) individuálne

                                      b) čestné

2.       Individuálne členstvo v FK je dobrovoľné. Členom sa môže stať slovenský štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor FK na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.

3.       Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok najneskoršie do 31.12.

4.       Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských podmienok, alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v FK. O vylúčení rozhodne členská schôdza FK.

5.       Člen FK ma právo:

-          Zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub, alebo záujmov telovýchovný, športových, turistických a iných obdobných aktivít, ako i Ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných FK

-          Zúčastňovať sa členských schôdzí

-          Zúčastňovať sa rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie.

-          Dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne odpoveď do 30 dní.

-          Mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov.

6.       Člen FK má povinnosť:

-          Dodržiavať stanovy FK, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti.

-          Podieľať sa na činnosti FK a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie.

-          Chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok patriaci FK.

-          Riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky.

 

Článok 4

- Pracovná náplň –

 

1.       Športová, telovýchovná, turistická a iná obdobná záujmová a spoločenská činnosť sa uskutočňuje v základných odvetvových zložkách.

2.       Futbalový klub sa vo svoje činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry

3.       Výbor futbalového klubu chráni záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.

 

Článok 5

-  Štruktúra FK –

 

1.       Najvyšším orgánom futbalového klubu je valné zhromaždenie delegátov. Koná sa spravidla raz za rok.

2.       Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky činnosti futbalového klubu:

a)      uznáša sa o vzniku futbalového klubu, názve, symbolike, ako i zániku

b)      schvaľuje, mení, alebo ruší stanovy futbalového klubu

c)      prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie ako i správu revíznej komisie

d)      volí výbor futbalového klubu a revíznu komisiu

e)      rozhoduje o vylúčení člena z futbalového klubu v prípade, že jeho činnosť je v rozpore so zákonom o združení občanov

f)       je oprávnené zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie výboru futbalového klubu, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami futbalového klubu

g)      je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní

Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov, ak sa nedohodne inak.

3.       Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť FK výbor. Počet členov a spôsob voľby, alebo vystúpenia stanoví valné zhromaždenie. Výbor sa skladá vždy z predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor FK.

4.       Výbor sa stará o koordináciu činností: zastupuje FK na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje podnikateľskú činnosť a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a Ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov na základe odvetvové zložky podľa rozsahu kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov.

5.       Menom FK sú oprávnení navonok vystupovať a konať výbor, predseda, tajomník a ďalší funkcionári splnomocnení výbor FK. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis oboch oprávnených osôb.

 

Článok 6

- Revízna komisia -

 

1.       Revízna komisia je nezávislý orgán na čele s predsedom. Volí ju hlavné zhromaždenie, vykonáva revízne hospodárenie FK, o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovaní orgánov FK s hlasom poradným.

 

Článok 7

- Majetok a hospodárenie –

 

1.       FK má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný ku zabezpečeniu vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahov národný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinná sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.

2.       Zdrojom majetku FK sú príjmy z členských a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva, kde futbalový klub podniká v stavebnej výrobe /murárske práce, zváračské a kúrenárske práce/ ako i iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prenájom športových zariadení, prípadne iné príjmy.

 

 

Článok 8

- Záverečné ustanovenia -

 

1.       Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dňa 5. júna 1994. Ich výklad vykonáva výbor FK. Nadobúda účinnosť dňom registrácie, alebo splnením oznamovacích povinností.

2.       Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciami Slovenskej republiky.

3.       V mene FK Slávia Staškov je oprávnený rokovať a jeho záujmy zastupovať výbor FK a jeho predseda.

 

tajomník FK

 

 

predseda FK

 

Stiahnuť